Nyomtatás Nyomtatás
Küldés e-mailben Küldés e-mailben

A pénztárgépes értékesítés törvényi hátteréről

A pénztárgépes kapcsolat kitűnő lehetőség, az értékesítés komplex kezelésére. A gyorsabb, pontosabb feldolgozás, hatékonyabb bevételszerzést jelent. Természetesen, nem szabad szem elől tévesztenünk, a pénztárgépes értékesítéshez kapcsolódó törvényi szabályozást sem. Fontos, hogy pénztárgépes kapcsolatunk és a pénztárgép paraméterezését, minden esetben az arra jogosult, vizsgázott szakemberek segítségével végezzük el.

Pénztárgép, taxaméter útján, papírra nyomtatott számla adóigazgatási azonosításra való alkalmasságának szabályai

1/K. § (1) Adóigazgatási azonosításra alkalmas nyugta adására szolgáló pénztárgép, taxaméter alkalmazásával számla is kibocsátható, feltéve, hogy a pénztárgép, taxaméter rendelkezik olyan funkcióval, amellyel a szigorú számadás alá vonás a számítástechnikai eszköz útján előállított és papírra nyomtatott számlára vonatkozó feltételek szerint biztosított.
(2) Taxaméter esetében az (1) bekezdést azzal az eltéréssel is lehet alkalmazni, hogy a taxiszolgáltatás igénybevevőjének nevét és címét kézzel töltik ki a számlán.
Pénztárgéppel, taxaméterrel szembeni követelmények
2. § (1) Az Áfa-tv.-ben előírt, adóigazgatási azonosításra alkalmas nyugta adására az a pénztárgép, illetve taxaméter felel meg, amelyet az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: APEH) elnöke e rendelet szerint engedélyezett, és az arra jogosított szerviz üzembe helyezett. Az engedély tartalmazza a forgalmazó nyilvántartási, adatszolgáltatási és egyéb kötelezettségeit.
(2) A pénztárgép, illetve taxaméter típusát az APEH elnöke akkor hagyja jóvá, ha
a) készpénzzel vagy készpénz-helyettesítő eszközzel történő bevételek kimutatására (rögzítésére) alkalmas;
b) azzal nyugta kibocsátható;
c) alkalmas az üzembehelyezéskori lezárására (plombálására),
d) az értékesítések (díjak) összegét göngyölíti;
e) a készülék negatív végösszeget tartalmazó nyugta kibocsátására nem alkalmas;
f) napi (időszaki) forgalmi jelentést (zárást) készít, amelyet kinyomtat;
g) a napi értékesítések (díjak) végösszegét az adómemóriában a hozzáférhetetlenség biztosításával, módosítási és törlési lehetőség kizárásával tárolja. Az adómemóriának az adatokat tápfeszültség-kiesés esetén is tárolnia kell;
h) az adómemóriától történő megszakítás, az adómemória betelte vagy illetéktelen beavatkozás esetén nem működik (automatikusan leáll);
i) az adómemória csere esetére az adómemória típusára vonatkozó gyártói és forgalmazói nyilatkozatokat a kérelem tartalmazza.
(3) A pénztárgép jóváhagyásának a (2) bekezdésben foglaltakon kívüli feltétele, hogy
a) készüljön ellenőrző szalag a kibocsátott nyugtáról és a napi forgalmi jelentésről;
b) számítógépes rendszerű, pénztárgép funkcióval ellátott berendezések pénztárgép programja a többi programtól elkülönüljön.
(4) A pénztárgép típusjóváhagyásának további feltétele, hogy a forgalmazó rendelkezzen a 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendeletben előírt CE megfelelőségi dokumentációval, és a gyártó megfelelőségi nyilatkozatával.
(5) A taxaméter jóváhagyásának a (2) bekezdésben foglaltakon kívüli feltétele, hogy
a) legalább nyolc tarifa (ezen belül alapdíj, útdíj, várakozási díj) egyidejű tárolására legyen alkalmas;
b) a nyugtakiíratás megtörténtéig a szabad jelzés nem gyulladhat ki;
c) amennyiben a taxaméter több általános forgalmiadó-adóalany (a továbbiakban: adóalany) részére (közös személygépkocsival való taxiszolgáltatás mérésére) készült, akkor az adómemóriában tárolt adatok adóalanyonként elkülönüljenek;
d) az adómemóriába a napi forgalom záráskényszerrel rögzítődjön (a nap 24. órájában vagy az első bekapcsoláskor).
(6) A taxaméter típusjóváhagyásának további feltétele, hogy a forgalmazó rendelkezzen a mérésügyi hatóság érvényes hitelesítési engedélyével.
(7) A pénztárgép, taxaméter típusjóváhagyásának egyéb feltételeit, részletes technikai követelményeket, nyilvántartási és adatközlési kötelezettségeket az APEH elnöke közleményben írja elő.
(8) Az (1)-(7) bekezdésben foglaltak teljesülése esetén az APEH az engedély megadását nem tagadhatja meg.
(9) A típusengedélyt meg kell adni annak a kérelmezőnek is, amely (aki) a pénztárgépet kizárólag saját használatra kívánja importálni vagy előállítani, ha az mindenben megfelel az e rendeletben és az APEH közleményben előírt követelményeknek.
Pénztárgép, illetve taxaméter kötelező használata
3. § (1) Nyugtaadási kötelezettségüket kizárólag pénztárgéppel, taxaméterrel teljesíthetik az 1. számú melléklet szerinti adóalanyok, illetve üzletek. Üzemanyagkút esetében pénztárgépként csak erre a célra kialakított, kútfejjel összekötött, típusjóváhagyott pénztárgép használható.
(2) Az állami adóhatóság a nyugtaadásra kötelezett indokolt kérelmére felmentést adhat pénztárgép kötelező alkalmazása alól abban az esetben, ha
a) szociális vagy egészségügyi helyzete miatt a pénztárgép alkalmazása rá aránytalanul nagy terhet róna,
b) gazdasági tevékenységének természete vagy tevékenysége végzésének egyéb körülményei miatt a nyugta adása pénztárgép alkalmazásával nem oldható meg, vagy csak aránytalanul nagy megterheléssel lenne megoldható.

*Forrás: 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet