Megjelenési dátum: 2020. június 24.

A verzióban elérhető újdonságok, fejlesztések

NAV - Online Számla adatszolgáltatás 2020.07.01

2020. július 1.-től mind a kiállított számlákhoz kapcsolódó Online Számla adatszolgáltatási kötelezettségben, mind az M lapok tekintetében eltörlésre kerül az eddigi 100 ezer forintban megállapított értékhatár. Az áfa értékétől függetlenül minden belföldi adószámmal rendelkező adóalany felé kiállított számláról adatot kell szolgáltatni elektronikus adatszolgáltatás keretében a NAV felé.

Kiemelten fontos tehát a Kulcs Számlázó szoftverek frissítése!

Amennyiben a fent megnevezett verzió nem kerül frissítésre, úgy az értékhatár eltörlésével bejelentéskötelessé vált bizonylatok adatszolgáltatásai maradhatnak ki. Ilyen esetben továbbra is van lehetőség az Online Számla rendszerében „kézi” feltöltéssel teljesíteni a kötelezettséget. Célszerű tehát az új frissítéseket időben megtenni, nemcsak a törvényi megfelelőség miatt, hanem a plusz adminisztrációs terhek elkerülése érdekében is.

Az alábbi bejegyzésben összegzésre kerül, hogy pontosan milyen módosítások történtek az Online Számla adatszolgáltatásban a 2020.07.01.-én érvénybe lépő áfa törvény módosításainak függvényében.

A „2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról (Áfa tv. 45/A §)” értelmében 2020.07.01 időponttól kezdődően az adatszolgáltatásra kötelezettek köre kibővül, amelynek legnagyobb részét a korábbi értékhatár eltörlése generálja, de bekerülnek a fordított áfás ügyletek és az alanyi mentes adózók ügyletei is.

2007. évi CXXVII. törvény 2020.07.01 előtt hatályos állapot:

1.Az adóalany termék beszerzése, szolgáltatás igénybevétele esetén azon számlákról, amelyekben az áthárított adó összege a 100 000 forintot eléri vagy meghaladja, arról az adómegállapítási időszakról teljesítendő bevallásban, amelyben az ügylet teljesítését vagy az előleg megfizetését tanúsító számla alapján adólevonási jogot gyakorol, számlánként nyilatkozni köteles

2007. évi CXXVII. törvény 2020.07.01 után hatályba lépő állapot:

1.Az adóalany köteles az állami adó- és vámhatóság részére adatot szolgáltatni egy másik, belföldön nyilvántartásba vett adóalany részére belföldön teljesített termékértékesítéséről - ide nem értve a 89. § szerinti termékértékesítést -, szolgáltatásnyújtásáról kibocsátott vagy kiállított számláról, számlával egy tekintet alá eső okiratról.

Melynek értelmében 2020.július 1.-től az áfa értékétől függetlenül minden belföldi adószámmal rendelkező adóalany felé kiállított számláról adatot kell szolgáltatni elektronikus adatszolgáltatás keretében a NAV felé. Ez vonatkozik az adómentes számlákra is (a tárgyi mentes és az alanyi mentes számlákról is jeleni kell), ha belföldi adószámú adóalany felé állítják ki. A belföldi fordított adózású számlák is a kötelező adatszolgáltatás alá esnek.

Az értékhatár eltörlése bizonyos jogszabályok korrigálását követelték, így párhuzamosan módosult a számla kötelező adattartama is, erről a következő pontban olvashat.

Számla kötelező adattartamának módosulása

A 2020.07.01 dátummal hatályba lépő áfa törvény módosulások számla kötelező adattartalmára vonatkozóan:

dc)adószámának vagy csoportos általános forgalmiadó-alanyiság esetén csoportazonosító számának első nyolc számjegye, amely alatt, mint belföldön nyilvántartásba vett adóalany részére a termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást teljesítették, feltéve, hogy a termék értékesítője, szolgáltatás nyújtója gazdasági céllal belföldön telepedett le, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van belföldön;

Vagyis megszűnik a korábbi 100.000 forintos értékhatár, belföldi adóalany részére kiállított számlán. Minden esetben (áthárított áfa összegtől függetlenül) szerepeltetni kell a vevő adószámának, vagy csoportazonosítójának első 8 számjegyét.

A törvényi megfelelőségnek két előfeltétele van:

  • Ha nem magánszemély és magyar illetőségű az ügyfél, akkor számla mentésekor ki legyen töltve az adószám, vagy a csoportazonosító az ügyfél adatlapon
  • A bizonylat nyomtatási képén is garantálni kell a megjelenítését

Az első feltétel alapján, amikor nem áll rendelkezésre az ügyfél adószáma, akkor a bizonylat addig nem menthető, amíg pótlásra nem kerül (ha mégis magánszemély, vagy külföldi illetőségű a partner, az is beállítható). A számla rögzítésekor lefut egy ellenőrzés és ha szükséges, nem engedi a mentést, amíg megadásra nem kerül a csoportazonosító, vagy az adószám.

Kimenő Számlaimporter program használata esetén is érvényesülnek a fenti feltételek.

Tipp: A július 1-je előtt kiállított, ezt követő teljesítési időpontú, 100 000 Ft-os adótartalmat el nem érő számla vevői adószám hiányában is adólevonásra jogosít (áttérési szabály)

Adószám ellenőrzés ügyfél rögzítéskor

A fejlesztéssel aktiválásra került egy új beállítás, amely arra hivatott, hogy nem megfelelő ügyfél “tulajdonságok” mellett figyelmeztetést küldjön az adószám, vagy csoportazonosító mező kitöltésének hiányáról.

Ha olyan vevő rögzítése történik, ahol a “Magyar illetőség” jelölő aktív, a “Magánszemély” jelölő nem aktív, akkor a számára kiállított számla Online Számla adatszolgáltatás köteles lesz, így az adószám megadása elengedhetetlen. Amennyiben nem kerül kitöltésre az adószám, vagy csoportazonosító mező, a szoftver figyelmeztető üzenetet küld.  Ennek ellenére a rögzítés folytatható, az adószám továbbra is megadható a számla rögzítésekor felugró ablakban. 

Az üzenet megjelenítése teljes rendszer szinten kikapcsolható a Karbantartás / Beállítások / Cégfüggő beállítások / Számlák / Logó menüpontban a “Hiányzó ügyfél adószám esetén figyelmeztető üzenet” paraméter átállításával.

Egyéb, Számlázó szoftvert nem érintő változások

-Nyomdai úton előállított nyomtatványok értékhatár törlése

-Áfa bevallás M-lap értékhatár törlés

-Kézi számlák esetében 5 napról 4 napra rövidül a jelentési határidő

-Módosul a számla kiállítási határideje bizonyos esetekben. Akkor ha a számla áthárított adót tartalmaz,vagy annak áthárított adót kellene tartalmaznia, 8 napon belül kell a számlát kiállítani a korábbi 15-tel szemben (számlával egy tekintet alá eső okiratnál a 8 napot a módosításra okot adó tény, körülmény bekövetkezésétől kell számítani)